UNIK STRANDTUDSEBESTAND – I Stenlille Grusgrav gør vi vores bedste for at beskytte og fremme den biodiversitet med dyr, planter, insekter og padder, som råstofgrave er rige på. Derfor har vi i løbet af sommeren 2023 arbejdet intensivt på at skabe ideelle forhold for vores bestand af strandtudser. Det er i blevet til “Stenlille-modellen.”

Den sjældne strandtudse er en bilag IV-art, som vi i Danmark er forpligtet til at passe på, men den er truet på grund af en mangel på egnede levesteder. Stort set alle nuværende indenlandske bestande af strandtudsen findes i områder med råstofindvindingsaktiviteter. Aktive råstofgrave som grusgrave, lergrave, stenbrud, kalk- og kridtgrave er gode levesteder for strandtudsen fordi der, så længe gravene er aktive, hele tiden opstår nye vandhuller. Samtidig har strandtudsen gode muligheder for at søge føde på råstofgravenes sparsomt bevoksede arealer. Strandtudsebestanden ved Munke Bjergby og Stenlille Grusgrav er den sidste indenlandske bestand på Sjælland.  For at fremme og sikre dens overlevelse på sigt er det nødvendigt med en særlig indsats i forhold til tudsens levesteder i Stenlille Grusgrav – både mens denne er en aktiv grusgrav og efter endt udgravning.

 

Derfor har vi gennemført følgende tiltag til beskyttelse af strandtudsebestanden:

  • Etableret to permanente strandtudsesøer på grusgravens arealer.
  • Tinglyst disse søer, så strandtudsen også vil være beskyttet efter endt udgravning.
  • Udarbejdet en omfattende forvaltningsplan for vores strandtudsebestand i overensstemmelse med Naturstyrelsens anvisninger.

Fremadrettet vil vi årligt i samarbejde med Danmarks Naturfredsningsforening afdeling Sorø observere og rapportere på forekomsten af strandtudser.

strandtudsesø 2

To nyetablerede strandtudsesøer

Store dele af grusreserven i Stenlille Grusgrav ligger under vandspejlet, så i takt med indvindingen af råstoffer skabes der store kolde søer, som over tid kommer til at indeholde predatorer. Disse er ikke egnede ynglesteder for strandtudser, og det er derfor nødvendigt at etablere særlige områder til strandtudsehabitaterne.

Derfor har vi i grusgravens nordvestlige område og sydvestlige område etableret to mindre vandhuller, hvert på et areal på ca. 10 m2 og med en maksimal vanddybde på 0,5 m i foråret. De er begge anlagt permanent.

 

Karakteristika ved strandtudsesøerne:

  • Det er åbne arealer uden bevoksning, så strandtudsen ikke konkurrenceudsættes af andre forstyrrende arter.
  • Den laveste del af søerne er etableret under grundvandshøjde. På grund af den naturlige årstidsvariation er vandhullerne anlagt sådan, at delvist udtørrer i sommerperioden og fyldes med vand i vinterperioden og forventes at holde vand til hen på sommeren i et normalt år.
  • Rundt om vandhullerne er der etableret mindre, muldfrie skrænter. De forholdsvist stejle skrænter begrænser bevoksning og muliggør at strandtudsen kan gå i dvale her fra midt oktober til start april.
  • Der er også etableret større, muldfrie arealer i nærheden af vandhullerne. Fladerne vil kunne benyttes som fourageringsområder.
  • Der er adgang til disse områder med en maskine, så de kan holdes fri for bevoksning.

Disse to strandtudsesøer vil blive vedligeholdt og plejet ved, at bevoksning og nødvendig afgravning foretages i vintermånederne, mens vandstanden er høj og strandtudserne ligger i dvale. Der vil ikke være aktivitet med maskiner i nærheden af de to søer i ynglesæsonen.

 

Resultatet blev “Stenlille-modellen”

Danmarks Naturfredningsforening afdeling Sorø har været med til at udvikle det, vi kalder “Stenlille-modellen,” og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med foreningen. Andre råstofgrave er meget velkomne til at lade sig inspirere af vores aktiviteter.

Vil du høre mere om dette arbejde?

Så er du meget velkommen til at kontakte Christian Kalle på mobil 2868 6330 eller sende en e-mail til ckp@stenlillegrusgrav.dk

Læs hele vores forvaltningsplan for strandtudsebestanden i Stenlille Grusgrav her.