Fra sandkasse til vild natur

Særlige dyre- og plantearter trives i de næringsfattige lag i grusgraven. Dette er med til at styrke biodiversiteten i det vandbaserede økosystem. 

 


I Stenlille Grusgrav er vi med til at beskytte og fremme biodiversiteten – dels ved i drift og reetablering at bidrag til grundvandsbeskyttelse og forbedring af hele økosystemet og dels ved fokuseret skovpleje.

Flora og fauna i Stenlille Grusgrav:


digesvaler

Digesvaler

Vi beskytter digesvalernes naturlige ynglesteder i grusskrænterne.

Knust beton

Tudser

Vi har både strandtudser og den grønne frø langs søernes bredder.

Valmuer

Vilde blomster og ukrudt springer hurtigt frem af grusbunkerne.

svane

Svaner

Et svanepar har slået sig ned i en af vores mindre søer.

Verdensmål 6 – Grundvandssøer & vandrelaterede økosystemer

 

 


 

Verdensmål 6 sætter fokus på at alle vandrelaterede økosystemer beskyttes og gendannes.

FN definerer biodiversitet som: ”mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.” Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden: Dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Udfordringen: Rent drikkevand & biodiversitetskrisen

Rent drikkevand: Adgang til rent drikkevand og forsvarlig håndtering af vand er grundlæggende for at opfylde folks basale sundhedsbehov. Danmarks grundvand er en helt unik ressource, som vi skal værne om. 99% af alle danskere har grundvand i vandhanerne, som drikkes uden yderligere rensning fra vandværkernes side. Men vores grundvand er truet af sprøjtegifte. Flere og flere vandværker finder sprøjtegifte i deres drikkevandsboringer, og i nogle tilfælde medfører det, at boringerne må lukkes. Det drejer sig ofte om sprøjtegifte fra landbruget.

Biodiversitetskrisen: Knap 2.000 plante- og dyrearter i Danmark er truede og anført på den seneste rødliste over truede og sårbare arter. Nogle af arterne er så udsatte, at de er i fare for helt at forsvinde fra den danske natur. En grundlæggende årsag til, at de er truede, er, at de mangler levesteder. De har brug for mere vild natur for at overleve på sigt. Åbent land og fri natur er afgørende for, at mange arter kan finde føde og yngle. Her er det et problem, at mere end 60 % af Danmarks samlede areal er landbrugsareal og kun knap 10 % er beskyttet natur i det åbne land: enge, overdrev, heder eller andre naturtyper.

Sådan er Stenlille Grusgraven med til at imødegå de to udfordringer

Grundvandet: Grusgravens daglige drift med råstofindvinding danner store grundvandsbassiner på et areal, der tidligere var landbrugsjord.

Overvågning af vandmiljøet har vist, at søer dannet som følge af råstofgravning er nogle af de mest rene søer, vi har i Danmark. På samme måde kan efterbehandlede grusgrave bidrage til en effektiv grundvandsbeskyttelse og være med til at sikre, at vandforsyningerne også i fremtiden er baseret på rent grundvand. Beskyttelse af grundvandet går hånd i hånd med indvindingen af råstoffer i Stenlille Grusgrav.

Biodiversitet i økosystemer: Stenlille Grusgrav er rig på den biodiversitet, der generelt har for lidt plads i det danske landskab, og flere truede insektarter findes i råstofgrave. Det skyldes, at grusgrave byder på de levesteder, som er blevet stadig sjældnere i Danmark.

Under råstofindvindingen bliver næringsrigt muldlag skrællet væk, og den jomfruelige råjord uden en masse plantefrø og kvælstof kommer frem. Herefter lægges jorden brak, og det giver plads til langsom naturlig indvandring af forskellige plantearter – især små blomsterplanter trives her (mens det er svært for højtvoksende græs og urter). Dette er sammen med varmt sand, sten og grus attraktivt for varmeelskende insekter og krybdyr, ligesom vandhuller med helt rent vand er ideelle levesteder for insekter og padder.

Efter endt brug efterlades Stenlille Grusgrav som vild natur/ et stort stykke åbent land, der yderligere vil fremme biodiversiteten (både dyr og planter) i grusgravens vandbaserede økosystemer. På den måde både beskyttes og gendannes grusgravens økosystem også efter udgravning.

  • Der anvendes ingen gødning eller pesticider på grusgravens arealer

  • Grusgraven har kun aktivitet i en sø ad gangen, hvilket minimerer ophvirvling af fine grus- og lerpartikler

  • Vi sørger for altid at have stejle skråninger til ynglepladser for blandt andet digesvaler

  • Søer og søbredder bevares, hvilket tiltrækker insekter og fugle samt strandpadden og den grønne frø

  • Vi sikrer, at krat af vedplanter som pil, havtorn, slåen og rynket rose ikke overtager området

  • Fældet dødt træ og andet organisk affald bliver på arealerne, hvorved der dannes naturlige levesteder for insekter og smådyr

  • Vi beskærer og sanerer skov og engarealer, så det levende ved fremmes

  • Vi bekæmper mekanisk invasive arter.

FN's Verdensmål

Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

Trailersalg

Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

Direkte levering

Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.